Jakta så langt 2022:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 45 2
Høgheia 82 1
Skar

18

0
MTH 194 2
Storvatnet 57 0
Melsåsen 69 0
Aspøya 66 0
Øvre Torjul 5 0
Nastad 0 0
Nordre Straumsnes 54 0
SUM:

590

5Detaljert 2009-17

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

590
694
685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

5
6
4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

torsknuken_01.jpg

Vedtekter Høgheia-Vetten

§1. Laget.

Laget er en sammenslutning av grunneiere/rettighetshavere med jaktrett innenfor område beskrevet i § 3.

 

§ 2. Formål.

Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i området for i fellesskap å forvalte utmarksressursene i samsvar med medlemmenes mål, det offentliges føringer og lovverkets intensjoner.

 

Laget har gjennom disse vedtektene påtatt seg et biologisk forvaltningsansvar ovenfor medlemmene når det gjelder hjort, elg og rådyr.

 

I sitt arbeide skal lagets drift søke å bevare ressursene på lang sikt og foreta en bærekraftig forvaltning, samt sørge for at beiteskader på skog og innmark blir begrenset.

 

§ 3. Lagets område.

Lagets område er begrenset innenfor følgende område: Se vedlagte kartskisse.

Valdet omfatter følgende gårds og bruksnummer: Se egen liste

 

§ 4. Tilslutning.

Laget kan slutte seg til annet samarbeidsorgan med tilsvarende arbeidsområde og forplikte seg til å følge retningslinjer for disse eller felles retningslinjer. ( eks.kommunale utmarksråd, annet vald osv.)

 

§ 5. Regnskaps og arbeidsår.

Regnskaps og arbeidsår følger kalenderåret. Laget forpliktes av lederen sammen med sekretær.

 

§ 6. Medlemskap.

Den som er grunneier eller rettighetshaver i området har rett til å bli medlem. Grunneier som eier mindre enn 30 daa totalareal kan ikke bli medlem uten spesiell godkjenning av styret.

 

Sameie betraktes som en eiendom.

 

Innmelding skjer ved undertegning av innmeldingsærklæring. Det utstedes medlemsbevis med angivelse av antall andeler hvert medlem har. Medlemskapet skal lyde på vedkommende eiendom og kan ikke skilles fra denne. Lagets styre plikter snarest å gjøre nye eiere av vedkommende eiendom kjent med medlemskapet.

 

Hvert medlem betaler et oppstartingsbeløp på kr. 50,- pr. andel.

 

 

§ 7. Medlemskapets varighet.

Medlemskapet gjelder for perioder på 5 år med automatisk forlengelse av nye perioder.

 

§ 8. Utmelding.

Utmelding kan skje skriftlig i rekommandert brev med ett års varsel til styrets formann innen utgangen av 5-års perioden. Utmelding må være styret i hende før utgangen av 4. arbeidsår i perioden for at medlemskapet ikke skal forlenges 5 nye år. Årsmøtet kan forlenge medlemskapet til utmeldt medlem for så langt tidsrom som det kreves for å avvikle forpliktelser som laget har påtatt seg. Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets fond eller eiendeler.

 

§ 9. Andelsfordeling.

Hvert medlem får tildelt andeler på følgende måte:

·    1 andel for tellende areal inntil 500 daa.

·    2 andeler for tellende areal inntil 1000 daa.

·    3 andeler for tellende areal inntil 1500 daa.

·    4 andeler for tellende areal inntil 2000 daa.

·    5 andeler for tellende areal inntil 2500 daa.

·    For hver nye påbegynte 1000 daa tellende areal over de første 2500 daa gis en andel.

 

Vedtak om justering av andelsgrunnlaget fattes av årsmøtet.           

 

Andelene brukes ved gradert avstemming i årsmøte.

 

Ved fordeling av kvoter og utbytte brukes areal etter nærmere regler fastsatt i forvaltningsplan/driftsplan.       

 

§ 10. Styret.

Laget ledes av et styre på 4 medlemmer med 4 personlige varamedlemmer. Styremedlemmene søkes fordelt slik at de forskjellige områder og interessegrupper er forholdsvis like godt representert. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Gyldig vedtak treffes med minst 3 stemmer. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.

 

Styrets arbeidsoppgaver er blant annet:

·    Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap. Utarbeide arbeidsplan for kommende år.

·    Utarbeide forslag til driftsplan, avskytningsavtale og retningslinjer for den praktiske utøvelse av jakta, herunder reaksjonsbestemmelser ved brudd på disse.

·    Skal sørge for at det ikke legges hindringer i veien for de som ønsker å utnytte sine eiendommer i næring av jakt.

·    Arbeide for rasjonell jakt og etter at sakene er forelagt årsmøtet, fastsette regler for beskatning, jakttider samt anmelde ulovlig jakt.

·    Føre kontroll med jakt etter ordning som er fastlagt i driftsplan.

·    Fordele årets fellingstillatelser på jaktfeltene etter regler fastsatt i driftsplanen.

·    Arbeide med å heve kunnskapen og kompetansen innen biologiske og faglige områder (arrangere kurs, foredrag, holde fagtidsskrifter til utlån osv.).

·    Informere medlemmene om lagets arbeide.

·    Arbeide for tilslutning til laget.

Det skal føres protokoll over styrets møter.

§ 11. Ordinært årsmøte.

Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar. Rett til å delta på årsmøtet har bare medlemmer eller deres fullmektig. Ett medlem kan møte med skriftlig fullmakt og avgi stemme for ett annet medlem, men ikke for flere.

 

Saker som medlemmene ønsker tatt med på sakslista må være innkommet til styret innen 1. februar.

 

Skriftlig innkalling til årsmøtet må være ute til medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Saksliste vedlegges innkallingen sammen med nødvendige sakspapirer.

 

Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte. Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

 

Dersom det i en sak kreves av minst ett medlem brukes gradert stemmerett etter andeler.

 

Er ett sameie medlem, har de sameieberettigede samlet det antall andeler arealet tilsier. Ved ordinær avstemming har de 1 stemme.

 

Årsmøtet ledes av styrets leder.

 

Årsmøtet skal:

1.   Godkjenne saksliste og innkalling.

2.   Godkjenne fullmakter - foreta navneopprop.

3.   Velge 2 personer sammen med leder til å underskrive lagets årsmøteprotokoll.

4.   Behandle styrets årsmelding, reviderte regnskap og arbeidsplan.

5.   Behandle forslag fra styret, herunder forslag til driftsplan (ikke hvert år) og avskytningsavtale.

6.   Behandle innkomne forslag fra medlemmene.

7.   Velge det antall styremedlemmer og  personlige varamedlemmer som er på valg. Styremedlemmer velges for 2 år om gangen og slik at 1 medlem trer ut ved loddtrekning etter 1. år. De enkelte jaktfelt kommer med forslag på sine representanter i styret.

8.   Velge leder for ett år om gangen  av  de valgte styremedlemmer.

9.      Velge 2 revisorer.

10.  Medlemmenes ytringer. Saker som fremmes kan ikke realitetsbehandles.

 

Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn dem som er nevnt i innkallingen.

 

§ 12. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen og møtet skal kunngjøres og innkalles på den måte som gjelder for ordinært årsmøte.

 

§ 13. Oppløsning av laget.

Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av ett årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående ordinære årsmøte. Minst halvparten av stemmeandelen må være til stede. Møter ikke så mange medlemmer kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de møtende.

 

Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler medlemmene i forhold til andeler.

Før oppløsning må lagets forpliktelser og eventuelle økonomiske fordringer være dekket.

§ 14. Fordeling av inntekter og utgifter.

Hvert enkelt jaktfelt(tidligere vald) har ansvar for vedkommende områdes næringsmessige utnyttelse av tildelt ressurs. Fordeling av inntekter og utgifter innen det enkelte jaktfelt ordnes av grunneierne internt og er valdet uvedkommende.

 

Til drift av ”valdet ” skal hvert jaktfelt svare en administrasjonsavgift som fastsettes av årsmøtet. Denne avgift legges på tildelte dyr og skal dekke deler av driftskostnadene. Resterende driftskostnader samt tiltak søkes dekket av kommunalt viltfond.

 

§ 15. Tvister.

Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes  om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøre med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Det siste oppnevnes av sorenskriveren i distriktet.

 

Før saken bringes inn for en voldgiftsrett skal laget forsøke å oppnå enighet gjennom forhandlinger.